För Kalmar stads förskönande

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Du kan ställa in din webbläsare hur du vill acceptera cookies. Vi använder cookies för att spara dina inställningar för framtida besök.

Behandling av personuppgifter

Nedan följer en redogörelse för vilka personuppgifter som hanteras och i vilka ändamål. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs.

Vilka personuppgifter hanteras?

Sällskapet Nya Dryaden hanterar följande personuppgifter om dig:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • E-postadress

Hur samlas personuppgifter in?

När du blir medlem i föreningen samlas personuppgifter in via e-post eller personlig kontakt. Uppgifterna hanteras av styrelsen.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter inom Sällskapet Nya Dryaden sker för följande ändamål:

  • För att möjliggöra utskick av information kring föreningens verksamhet.
  • Hantering och administration av medlemsregister.

Vilka kan Sällskapet Nya Dryaden komma att dela dina personuppgifter med?

Medlemsregistret är inte tillgängligt för föreningens medlemmar eller annan part.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna hanteras så länge du är medlem i föreningen samt ytterligare 2 år efter att ditt medlemskap gått ut, för att påminnelse om medlemsavgift ska kunna distribueras.

Dina rättigheter

Rätt att bli informerad

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Sällskapet Nya Dryaden har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom att skriftligen meddela styrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rätten att få information korrigerad

Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det via e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rätten att bli raderad

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för.

 

 

Stadgar för Sällskapet Nya Dryaden, 

antagna å allmänt sammanträde den 28 december 1905 samt med ändringar å ordinarie årsmöten den 15 mars 1930, 14 oktober 1941, 24 april 1969, 13 mars 1990, och den 11 april 2016.  
 
Det första Sällskapet Dryaden bildades vid sammanträde den 27 februari 1856. Dess uppgift var att förse staden, särskilt dess vallar, med planteringar.  
                                                              
Sällskapet Nya Dryaden är en ideell förening med säte i Kalmar kommun.

Organisationsnummer: 832401-4938.

§1

Sällskapets ändamål är att verka för och ekonomiskt bidraga till Kalmar stads förskönande, företrädesvis genom uppställande av konstverk å lämplig allmän plats. Vidare är ändamålet att bedriva föreläsningsverksamhet eller annan liknande verksamhet som bidrager till medlemmarnas förkovran.

 

§ 2

Medlemskap är öppet för alla som delar sällskapets målsättning. Medlem har att erlägga beslutad medlemsavgift.

 

 § 3

Sällskapets angelägenheter sköts av en styrelse, som väljes bland sällskapets medlemmar för ett år i sänder vid ordinarie årsmöte. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Årsmötet utser vilken av styrelsens fem ledamöter som skall vara ordförande. Styrelsen beslutar inom sig om övriga funktioner såsom sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutsför, när minst tre ledamöter är närvarande och är om beslutet eniga.

 

§ 4

Av styrelsen undertecknad verksamhetsberättelse jämte räkenskaperna överlämnas före februari månads utgång till revisorerna. Dessa har i sin tur att avlämna revisionsberättelsen före mars månads utgång. Årsmöte hålls i april månad.

 

§ 5

Vid årsmötet , som sker efter kallelse med post eller e-post, skall följande ärenden förekomma:

-  Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner.

-  Presentation av verksamhetsberättelsen och bokslutet.

-  Revisionsberättelsen.

-  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

-  Val av ordförande, fyra övriga ledamöter och tre suppleanter för ett år.

-  Val av två revisorer och en suppleant för ett år.

-  Val av valberedning, tre ledamöter, varav en sammankallande för ett år.

-  Eventuella förslag till stadgeändring.

-  Övriga frågor.

 Till extra sammanträde kan styrelsen kalla sällskapets medlemmar, då den finner skäligt eller minst trettiofem medlemmar sådant yrkar. Sådant yrkande skall vara skriftligt.

För alla beslut vid sällskapets sammanträden med undantag av fråga om sällskapets upplösning gäller enkel röstöversikt. Önskas omröstning, verkställes den öppet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

 

§ 6

Väckt förslag till ändring av sällskapets stadgar eller rörande sällskapets verksamhet, som skall behandlas på sällskapets årsmöte, bör avlämnas till styrelsen före februari månads utgång.

 

§ 7

Fråga om sällskapets upplösning skall behandlas på två sammanträden, därav ett årsmöte. Beslut om upplösning är inte giltigt om inte två tredjedelar av de vid sista sammanträdet närvarande ledamöterna är eniga om detta.

Vid sällskapets upplösning skall tillgångarna tillfalla Kalmar kommun.

                                                            

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.